Facebook

Okruh - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu okruh.

Význam: Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

území

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

obvod

Obvod je ohraničená část terénu, země nebo oblasti, obvykle definovaná hranicemi.

obor

Obor je určitá oblast činnosti, oblast studia nebo oblast zájmu, která je zdůrazněna a specifikována.

kruh

Kruh je geometrický útvar, který se skládá ze všech bodů na rovné ploše, které jsou ve stejné vzdálenosti od středu.

sféra

Sféra je obecný termín pro 3D geometrickou strukturu, která se vyznačuje kulatým tvarováním a pravidelnou rovnoměrností.

skupina

Skupina je shluk lidí, kteří mají společný zájem nebo cíl.

soubor

Soubor je jednotka digitálního obsahu, jako jsou dokumenty, obrázky, audio a video.

komplex

Komplex je slovo, které označuje složitý soubor nebo systém věcí, myšlenek nebo pocitů.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

autodrom

Autodrom je speciální typ závodního okruhu určený pro vytrvalostní závody automobilů.

Podobná synonyma

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

pruh (území)

Pruh je území vyznačené linii, obvykle omezující pohyb nebo použití.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

dráha

Dráha je trasa, po které se něco pohybuje nebo jde. Může to být pozemní dráha, letecká dráha, dráha kosmické lodi nebo dráha pro atletické závody.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

soubor zásad

Soubor zásad je souhrn pravidel a postupů, které určují, jak se v dané situaci nebo kontextu má postupovat.

soubor (textů)

Soubor je souborem souvisejících dat, která jsou uložena na počítačovém úložišti.

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

závodní

Závodní: vysoce konkurenční, často soutěživé, aktivity nebo činnosti zaměřené na dosahování co nejlepších výsledků.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.