Facebook

Okruh - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu okruh.

Význam: Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

území

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

obvod

Obvod je ohraničená část terénu, země nebo oblasti, obvykle definovaná hranicemi.

obor

Obor je určitá oblast činnosti, oblast studia nebo oblast zájmu, která je zdůrazněna a specifikována.

kruh

Kruh je geometrický útvar, který se skládá ze všech bodů na rovné ploše, které jsou ve stejné vzdálenosti od středu.

sféra

Sféra je obecný termín pro 3D geometrickou strukturu, která se vyznačuje kulatým tvarováním a pravidelnou rovnoměrností.

skupina

Skupina je shluk lidí, kteří mají společný zájem nebo cíl.

soubor

Soubor je jednotka digitálního obsahu, jako jsou dokumenty, obrázky, audio a video.

komplex

Komplex je slovo, které označuje složitý soubor nebo systém věcí, myšlenek nebo pocitů.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

autodrom

Autodrom je speciální typ závodního okruhu určený pro vytrvalostní závody automobilů.

Podobná synonyma

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

pruh (území)

Pruh je území vyznačené linii, obvykle omezující pohyb nebo použití.

soubor jevů

Soubor jevů je souhrn různých fyzických, psychických nebo sociálních jevů, které mají něco společného.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

dráha

Dráha je trasa, po které se něco pohybuje nebo jde. Může to být pozemní dráha, letecká dráha, dráha kosmické lodi nebo dráha pro atletické závody.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.