Facebook

Oddíl - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu oddíl.

Význam: Oddíl je část, či skupina, která je oddělená od ostatních částí, nebo skupin.

malba

Malba je technika vytváření obrazů pomocí barvy na plátně, papíře nebo jiných površích.

kresba

Kresba je umělecké vyjádření, které používá různé techniky používající různé materiály, jako je tužka, pastel, tuš, atd., pro vytváření obrazů.

podobizna

Podobizna je portrétová grafika jedné osoby, která může být vytištěna, malovaná, fotografovaná nebo jinak zaznamenána.

podívaná

Podívaná je pořádaná akce, která se obecně zaměřuje na poskytnutí zábavných, uměleckých či jiných zajímavých zážitků divákům.

pohled

Pohled je vyjádření názoru, postoje nebo způsobu hodnocení situace.

výjev

Výjev je obrazné vyjádření, které může představovat příběh či scénu ve formě obrazu nebo slov.

představa <o čem>

Představa je myšlenkový obraz nebo představivost něčeho. Jde o konkrétní představu o čemkoli, například o nápadu, o věcech, které mohou být realizovány, nebo o obrazu něčeho, co je pouze v naší mysli.

názor <na co>

Názor je odhad, postoj nebo mínění člověka o něčem.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

vzor

Vzor je předloha, kterou se řídíme nebo se jí řídíme; je to ideální nebo dokonalý příklad.

příklad

Příklad je forma ukázky nebo demonstrace toho, jak by nebo mělo být něco provedeno.

ideál

Ideál je vysoký ideální stav, který se snažíme dosáhnout, většinou v oblasti morálních a etických hodnot.

symbol

Symbol je znak, který má schopnost vyjadřovat myšlenky a pocity. Symbolizuje myšlenky, koncepty nebo pocity tím, že je spojuje s jinými věcmi.

vylíčení (literární)

Vylíčení je literární technika, která vytváří obraz nebo příběh prostřednictvím bohatých, podrobných popisů.

odraz

Odraz je odrážení světelných, akustických nebo jiných vln od hladkého povrchu.

odlesk

Odlesk je zrcadlení nebo odrážení světla od něčího povrchu.

reflex

Reflex je instinktivní, automatická odpověď na podnět, která probíhá bez vědomého úsilí.

metafora

Metafora je literární figura, při které se něco nazývá jiným pojmenováním, než je jeho skutečný.

metonymie

Metonymie je figura promluvy, která je založena na přenesení významu z jednoho slova na druhé, např. místo "vláda" použít "Kreml".

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

představa

Představa je obraz, představivost, myšlenkový počin nebo předpoklad. Je to myšlenka, nápad, koncept, který může být vyjádřen slovy nebo obrazem.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

vylíčení

Vylíčení je technika používaná k vyprávění příběhu či situace, kde se využívá popisů, dialogy a dalších prvků pro vytvoření obrazu o dané situaci.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

vzor (skloňovací)

Vzor je příklad, ideál, stav či jednání, který může být napodobován, například ve formě vzoru přístupu, vzoru chování atd.

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

názor

Názor je stanovisko nebo postoj jednotlivce k nějakému tématu, věci nebo události.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

představa budoucnosti

Představa budoucnosti je představou o tom, jak bude svět vypadat v budoucnu, a je to ideální obrázek o tom, jak by se svět mohl vyvíjet a zlepšovat.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

nereálná představa

Představa, která je nepravděpodobná nebo nemožná, například vzhledem k současné realitě.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.