Facebook

Komponent - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu komponent.

Význam: Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

složka

Složka je soubor dat či adresář, který obsahuje další soubory a adresáře.

součást

Součástí je část, která tvoří celé dílo nebo vytváří funkční celek.

část

Část je část celku; částí se dělí jak jednotky, tak i samotné celky.

prvek

Prvek je základní stavební jednotka chemického sloučenin, která je složena z atomů stejného druhu.

člen

Člen je člověk, který je součástí organizace nebo skupiny, a má právo hlasovat a být zastoupen ve vnitřních záležitostech.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

aktivní člen

Aktivní člen je člověk, který se aktivně účastní činností ve skupině nebo organizaci.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.