Facebook

Chránit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu chránit.

Význam: Chránit znamená ochraňovat nebo bránit něčemu, aby se ušetřilo před poškozením nebo útokem.

bránit

Chránit, ochraňovat, střežit; zabránit nebo odvrátit škodu nebo újmu.

hájit

Hájit znamená bránit něco, co je právem někoho vlastní, a ochraňovat to před jakýmikoliv útoky či nespravedlností.

ochraňovat

Chránit, bránit něco před poškozením, škodou nebo útokem.

střežit

Chránit, bdít nad něčím nebo nad někým; dbát, aby se nedělo nic nežádoucího.

opatrovat

Starat se o někoho nebo něco, pečovat, dbát o jeho dobro a štěstí.

mít v úkrytu

Mít v úkrytu znamená ukrýt se, být zahalen do anonymity nebo tajemství.

uschovávat

Uchovávat, skladovat; udržovat v bezpečí po delší dobu nebo nějakou dobu.

zabezpečovat

Zabezpečovat znamená dělat kroky pro zajištění bezpečnosti, stability nebo ochrany.

zajišťovat

Zajišťovat znamená přijmout opatření nezbytná k zabezpečení úspěchu nebo dokončení něčeho.

tvrdit

Tvrdit znamená prohlašovat, odvolávat se na něco jako na skutečnost nebo jako na závazný názor.

ujišťovat

Ujišťovat znamená znovu a znovu potvrzovat nebo zdůrazňovat něco, o čem se předpokládá, že je pravdivé.

ubezpečovat

Ubezpečovat je zajišťovat osobě nebo věci ochranu nebo se zaručit, že se něco stane.

Podobná synonyma

hájit se

Bránit se násilí, diskriminaci, kritice nebo jiným nepříznivým situacím, obhajovat se a hájit své práva.

střežit <co>

Strážit, hlídat, chránit; dbát na to, aby se nic neporušilo.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

hájit <koho> (u soudu)

Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, pečovat o něho, péčí ho obklopovat, dbát na jeho bezpečí a dobře-být.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

zajišťovat se

Zajišťovat se znamená přijmout opatření pro předcházení nebo odstranění rizik nebo škod.

tvrdit (ocel)

Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

střežit se

Být ostražitý, pozorný a opatrný; chránit se před nebezpečím; být bdělý a připravený na případné nečekané situace.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

zabezpečovat <co>

Zabezpečovat znamená stanovit bezpečnostní opatření, která pomáhají ochránit majetek a lidi.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

zajišťovat (finančně)

Zajišťovat finančně znamená zabezpečit potřebné finanční prostředky pro plnění úkolů nebo splnění požadavků.

hájit <co>

Hájit znamená obhajovat nebo zastávat práva, názory nebo postoje.

zajišťovat <co> (hmotně)

Zajišťovat znamená uspokojovat požadavky zákazníků, objednávky, dodávky a financování.

zabezpečovat se

Zabezpečovat se znamená ochránit se, udělat kroky k zajištění bezpečí a pohodlí.