Facebook

Ujišťovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ujišťovat.

Význam: Ujišťovat znamená znovu a znovu potvrzovat nebo zdůrazňovat něco, o čem se předpokládá, že je pravdivé.

chránit

Chránit znamená ochraňovat nebo bránit něčemu, aby se ušetřilo před poškozením nebo útokem.

zabezpečovat

Zabezpečovat znamená dělat kroky pro zajištění bezpečnosti, stability nebo ochrany.

zajišťovat

Zajišťovat znamená přijmout opatření nezbytná k zabezpečení úspěchu nebo dokončení něčeho.

tvrdit

Tvrdit znamená prohlašovat, odvolávat se na něco jako na skutečnost nebo jako na závazný názor.

ubezpečovat

Ubezpečovat je zajišťovat osobě nebo věci ochranu nebo se zaručit, že se něco stane.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

osvědčovat <co>

Potvrdit pravdivost, přesnost či platnost něčeho.

stvrzovat

Potvrzovat; zpečetit, zaručit pravdivost či spolehlivost.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

Podobná synonyma

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

upozornit <koho> (na nebezpečí)

Varovat o možném nebezpečí; předat informace týkající se ohrožení.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

vyložit <koho kde>

Vyložit znamená vysvětlit nebo blíže specifikovat něčí slova nebo myšlenky.

překvapit <koho čím>

Překvapit: přivést někoho nečekaně do stavu šoku či nadšení pomocí neočekávaného jednání či akce.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

přivítat <koho n. co>

Přivítat znamená přijmout někoho či něco s laskavostí a vřelostí.

chránit si (zdraví)

Dbát o své zdraví a podnikat kroky k ochraně před nemocemi a riziky.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

vrážet <do koho>

Vrážet do někoho znamená intenzivní fyzickou agresi, kdy se snažíte někomu ublížit.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

poučit <koho o čem>

Poučit: vysvětlit a poskytnout informace (někomu) týkající se určitého tématu.

podpořit <koho>

Podpořit znamená poskytnout podporu druhé osobě, například příspěvkem, radou či pomocí, aby dosáhla svých cílů.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

obávat se <koho>

Projevovat strach a obavu o něco nebo někoho; bát se neúspěchu, nebezpečí nebo následků.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

dopadat <co na koho>

Dopadat znamená narážet nebo působit na někoho nebo něco, takže dopadat na někoho znamená mít vliv na jeho myšlení, jednání nebo emoce.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

utlouci <koho>

Utlouci znamená fyzicky nebo psychicky donutit někoho k něčemu.

oddalovat <koho od koho>

Oddalovat znamená odkládat, odkládat činnost, neplnit požadavky nebo zdržovat se od něčeho.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.