Facebook

Zvolit si (za vzor) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zvolit si (za vzor).

Význam: Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

vyrůstat <z čeho>

Vyrůstat je proces rostoucího vývoje; zahrnuje fyzický, psychický a sociální růst jedince.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

podržet <co>

Podržet = přijmout, udržet, držet pohromadě; poskytnout podporu a pomoc.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

být <vedle čeho>

Být vedle něčeho znamená být blízko toho, být součástí nebo být v něčí přítomnosti.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

chytit

Chytit znamená držet nebo pevně sevřít či zachycovat něco, často vzácného nebo cenného.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.