Facebook

Zachytit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zachytit se.

Význam: Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

přichytit se <kde>

Přichytit se znamená držet se nebo se opřít o něco pro získání rovnováhy, stabilitu nebo podpory.

přidržet se

Držet se: držet se rozhodnutí, plánů nebo jejich dodržování.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně a bezpečně se držet čeho nebo někoho, aby člověk dosáhl svého cíle.

ujmout se

Převzít odpovědnost, zodpovědnost a iniciativu.

zakořenit se

Uchytit se nebo se zabydlet někde, stát se součástí čehosi, dosáhnout trvalého úspěchu.

uváznout (loď)

Uváznout: zastavit se, zaseknout se na nečekaném místě; lodi se uvázne kolem kotvícího objektu.

Podobná synonyma

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

vzor

Vzor je příklad, předloha nebo model, který je užíván jako referenční bod nebo jako návod pro pochopení nebo vytvoření něčeho.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

vzor (skloňovací)

Vzor je příklad, ideál, stav či jednání, který může být napodobován, například ve formě vzoru přístupu, vzoru chování atd.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

přidržet

Držet se něčeho, především názoru nebo návrhu, a odmítnout jakoukoliv změnu.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

ujmout

Ujmout znamená zabrat, ovládnout, uchopit nebo chytit něco nebo někoho.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

upustit <od čeho>

Přestat s něčím, přestat se zabývat něčím nebo přestat věnovat pozornost čemukoliv.

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

vybrat

Vybrat: vybírat z několika možností, vyhledat nejlepší z nich a zvolit si ji.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.