Facebook

Vážit si <koho n. čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vážit si <koho n. čeho>.

Význam: Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

považovat si

Považovat si znamená respektovat se navzájem a vážit si vzájemného uznání.

opovrhovat <kým>

Opovrhovat znamená mít pro nízkou úctu, nadřazovat si nad druhé.

Podobná synonyma

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

strhnout <k čemu>

Strhnout znamená rychle odstranit nebo odtrhnout něco od čeho bylo připojeno.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

věnovat <čemu> (pozornost)

Věnovat pozornost: poskytnout (čemu) pozornost, věnující čas a úsilí danému cíli.

opovrhovat <čím>

Opovrhovat znamená mít znechucení nebo odpor k něčemu.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

oddávat se <čemu>

Věnovat se, podřídit se, vrhnout se na něco.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

přizpůsobovat se <čemu>

Přizpůsobovat se: činit kroky, aby se něco změnilo nebo bylo v souladu s okolnostmi.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.