Facebook

Vážit si <koho n. čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vážit si <koho n. čeho>.

Význam: Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

považovat si

Považovat si znamená respektovat se navzájem a vážit si vzájemného uznání.

opovrhovat <kým>

Opovrhovat znamená mít pro nízkou úctu, nadřazovat si nad druhé.

Podobná synonyma

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.