Facebook

Chytit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu chytit se.

Význam: Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

zachytit se

Zachytit se znamená uchopit, zachovat, získat nebo obnovit pozici nebo situaci.

pustit se

Začít s něčím novým, odvážně se pustit do něčeho nového nebo obtížného.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odstěhoval, opustil určité místo, často i zem.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

uvidět <koho>

Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

známkovat <koho>

Dávat známky, hodnotit úroveň výkonu, známkovat výkon konkrétní osoby.

účastnit se <čeho>

Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo poškodit někoho.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat znamená vyptávat se na něco někoho, aby se získaly informace nebo došlo k určitému výsledku.

rozkřiknout se <na koho>

Rozkřiknout se znamená křičet na někoho naříkativně, aby si uvědomil svou chybu nebo aby se za ní omluvil.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

zrovnoprávnit <koho n. co>

Zrovnoprávnit znamená dát stejná práva nebo stejný status těm, kteří byli obecně považováni za nedostateční.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho,dbát na jeho zdraví a pohodu, dbát na jeho potřeby, být jeho oporou a podporovat jeho rozvoj.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

vyložit <koho kde>

Vyložit znamená vysvětlit nebo blíže specifikovat něčí slova nebo myšlenky.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

podporovat <koho>

Přispívat k tomu, aby daná osoba měla úspěch, tím, že jí poskytneme podporu a pomoc, aby dosáhla svých cílů.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat nebo vyšetřovat změny či chování dané osoby.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

zavřít <koho>

Zavřít: uzavřít (dveře, okno, oči, knihu atd.) nebo ukončit (diskusi, společné setkání atd.).