Facebook

Podržet se (zábradlí) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podržet se (zábradlí).

Význam: "Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

zachytit

Zachytit znamená zaznamenat, dokumentovat nebo uchopit; zachycení může být fyzické, nebo může být metaforické, jako je zachycení myšlenky.

vybrat vnitřnosti

Vybrat vnitřnosti znamená odstranit vnitřní orgány zvířete po jeho zabití.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí daného dění, aktivně se do něj zapojovat a podílet se na něm.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

chytit

Chytit znamená sevřít ruku nebo jinou část těla kolem něčeho pevného nebo sevřeného.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

zůstat

Zůstat znamená zůstat na stejném místě a neopouštět ho, nebo zůstat věrný něčemu, co se už jednou udělalo.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.