Facebook

Vytrénovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vytrénovat <koho>.

Význam: Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

vyškolit

Vyškolit znamená proškolit a připravit osobu pro práci nebo činnost. Cílem je předat znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby se úspěšně zúčastnila určité činnosti.

Podobná synonyma

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

dělat

Dělat: činnost, která vyžaduje úsilí nebo úkol, který musíme splnit.

skopat <koho>

Vyhazovat, být hrubý a brutální ke komu nebo čemu; ukazovat nesouhlas, odmítat.

podezírat <koho>

Podezírat znamená vyvozovat předpoklady, že se něco zlého nebo nepravdivého děje u dané osoby.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

hlasovat <pro koho>

Hlasovat znamená vybrat kandidáta a dát mu svůj hlas ve volbách.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

vychovat <koho>

Vychovat znamená kultivovat, připravovat člověka na dospělost, vytvářet určité návyky a postoje.

pověřovat <koho>

Pověřovat znamená dát někomu právo nebo zodpovědnost za něco.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

dát dohromady <koho s kým>

Sblížit lidi, propojit je a vytvořit tak vztah nebo spolupráci.

poučit <koho o čem>

Poučit: vysvětlit a poskytnout informace (někomu) týkající se určitého tématu.

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

vzdělávat <koho>

Vzdělávat znamená poskytovat vzdělávací materiály, pomáhat druhým rozvíjet jejich schopnosti a znalosti.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit někomu trest nebo trestní postih za provinění.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.