Facebook

Ošatit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu ošatit <koho>.

Význam: Ošatit znamená obléci nebo obléknout do něčeho nového nebo elegantního.

obléknout

Obléknout se znamená obléci se do oblečení a zkompletovat oblečení botami, opasky a dalšími doplňky.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

ustrojit

Ustrojit znamená připravit něco předem, zorganizovat, uspořádat nebo nastavit.

dát na sebe

Nosit oblečení, obvykle v rámci specifického stylu/módy.

odít

Odít znamená obléci se, obléknout se.

svléci

Svléci znamená odstranit oblečení nebo pokrývku.

Podobná synonyma

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

zajistit <co komu>

Zajistit znamená poskytnout, pomoci s něčím nebo zaručit, aby bylo něco dosaženo nebo zajištěno.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

přiblížit <co komu>

Přiblížit znamená přinést blíže, poskytnout bližší informace nebo vzdálenost zmenšit.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

vyčinit <co komu>

Vyčinit: udělat někomu odplatu, pomstu nebo trest za něčí činy.

vtáhnout do sebe (vzduch)

Vdechnout, aby se tělo nadýchalo životně důležitého kyslíku.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

lichotit <komu>

Lichotit je mluvit k někomu příjemně, chválit ho, aby vzbudil pocit sebeuspokojení.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.