Facebook

Tempo - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu tempo.

Význam: Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

záběr

Záběr je rozsah záběrového prostoru, který je vidět ve filmech, televizi nebo fotografii.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

Podobná synonyma

rytmicky odříkávat

Opakovat rytmicky jako zpěv či tanec.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

stupeň

Stupeň je stupňovité schodiště, které slouží k pohybu mezi různými úrovněmi. Lidé obvykle používají stupně k pohybu do vyšší nebo nižší úrovně ve výškách nebo hloubce.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

rytmicky pokřikovat

Rytmy pokřikování je zpívání, skandování nebo předčítání jakéhokoli textu s rytmem.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

rytmický

Rytmický znamená vytváření rytmu, zařazování úderů nebo tónů do pravidelných intervalů.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

(emancipační) ženské hnutí

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

fluktuace

Fluktuace je změna hodnoty nebo stavu nějaké veličiny během času.

měnit (rychlosti)

Měnit (rychlosti) znamená měnit rychlost pohybu, například při řízení automobilu.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.