Facebook

Kolování - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu kolování.

Význam: Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

Podobná synonyma

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

fluktuace

Fluktuace je změna hodnoty nebo stavu nějaké veličiny během času.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.

udržet tempo

Udržet tempo znamená zůstat v konstantním tempu, aby bylo dosaženo cíle.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

tempo (v plavání)

Tempo je rychlost, kterou plavec používá jako měřítko pro plavání. Je to rychlost, s níž plavec odešle a vrátí se.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.