Facebook

Pohyb - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu pohyb.

Význam: Pohyb je změna polohy nebo orientace v prostoru, může být způsobený fyzickou silou nebo vnitřní energiií.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

žití

Žití je vyjádřením radosti z existence, jež se projevuje ve všech okamžicích našeho života.

bytí

Bytí je stav existence, být či nebýt; jedinečný a neopakovatelný životní zážitek, sdílený každým.

existence

Existence je stav bytí, pozorování a uvědomování si vlastního života.

smrt

Smrt je konečným stavem všech živých organismů, kdy dochází ke zastavení jejich fyzické existence.

vegetace

Vegetace je soubor rostlinných druhů a jejich biotopů, které jsou na daném území přítomné.

neklid

Neklid je stav napětí, nepořádku nebo rušivého chování. Je to nedostatek klidu, harmonie a pohody.

životnost

Životnost je doba, během které může být produkt, služba nebo technologie používána.

Podobná synonyma

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

tempo (v plavání)

Tempo je rychlost, kterou plavec používá jako měřítko pro plavání. Je to rychlost, s níž plavec odešle a vrátí se.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

násilný (smrt)

Násilná smrt je smrt způsobená nelegálním aktem nebo násilím.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

změna

Změna znamená změnit něco, co je již existující. Může to být změna postavení, chování nebo myšlení.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

klid zbraní

Klid zbraní je dohoda mezi zeměmi, která úplně zastavuje válku a boje. Jde o dohodu, která má za cíl navždy zabránit ozbrojenému konfliktu mezi zeměmi.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

nastat (smrt)

Umřít, skončit, přestat existovat.

udržet tempo

Udržet tempo znamená zůstat v konstantním tempu, aby bylo dosaženo cíle.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

fluktuace

Fluktuace je změna hodnoty nebo stavu nějaké veličiny během času.