Facebook

Pohnutí - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu pohnutí.

Význam: Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

pohyb

Pohyb je změna pozice nebo polohy tělesa v prostoru nebo v čase.

hnutí

Hnutí je soubor lidí sdružených k ochraně a prosazování společných cílů a hodnot.

dojetí

Dojetí je pocit hlubokého citového prožitku, který je často doprovázen slzami štěstí.

rozechvění

Rozechvění je emocionální stav, kdy se člověk cítí plný napětí a očekávání.

vzrušení

Vzrušení je stav vyvolaný vzrušivými podněty, který se projevuje fyzickými i psychickými změnami.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

klid

Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

ruch

Pohyb, činnost, aktivita; obecný pojem pro činnost, pohyb, akci nebo výměnu informací.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

Podobná synonyma

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

změna

Změna je proces přechodu z jednoho stavu do jiného, je to změna něčeho nebo někoho.

tempo (v plavání)

Tempo je rychlost, kterou plavec používá jako měřítko pro plavání. Je to rychlost, s níž plavec odešle a vrátí se.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

fluktuace

Fluktuace je změna velikosti, počtu nebo zastoupení něčeho.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

udržet tempo

Udržet tempo znamená zůstat v konstantním tempu, aby bylo dosaženo cíle.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

změna bydliště

Změna bydliště je přesun do jiného místa, ve kterém se trvale přebývá, často i s rodinou.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.