Facebook

Klid - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu klid.

Význam: Klid je stav bez vnějšího rušení nebo stresu; obrazem je ticho, mír a pořádek.

nečinnost

Nečinnost označuje stav, kdy člověk nedělá nic a nevěnuje se žádné činnosti.

nehybnost

Nehybnost je stav, kdy se osoba nebo věc nemůže hýbat nebo se pohybovat.

odpočinek

Odpočinek je stav, kdy se člověk odpoutá od každodenních starostí a odpočívá, odpočívá tělesně i duševně.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

poklid

Poklid je stav klidu a míru, který je charakterizován tichostí a harmonickým uspořádáním. Často se vyskytuje ve společenských situacích, kdy je důraz kladen na pohodu a dobré vztahy mezi lidmi.

pokoj

Pokoj je stav, ve kterém neexistují žádné konflikty nebo hádky, a který je charakterizován klidem a klidnou atmosférou.

ticho

Ticho je stav nebo atmosféra bez zvuku, hluku nebo řeči.

neklid

Neklid je stav mysli, kdy je člověk napjatý, nervózní, podrážděný a trpí emočním napětím.

ruch

Ruch je pohyb nebo činnost lidí nebo vozidel, které vytváří hluk a vzrušení.

chladnokrevnost

Chladnokrevnost je schopnost člověka ovládat emoce a reagovat racionálně na nepříjemné situace.

rozvážnost

Schopnost uvažovat s rozvahou, prozíravost a trpělivost při zvažování konsekvencí jednání.

rozčilení

Rozčilení je stav plný zlosti, hněvu a vzteku, který člověka obvykle pohltí.

hnutí

Hnutí je skupina lidí sdružená k prosazení nějakého cíle nebo ideje.

pohnutí

Pohnutí je pocit silného vzrušení, emoce nebo zájmu, který je obvykle spojen s vášní nebo změnou.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

posuněk

Posuněk je hračka ve tvaru lidské postavy, která se otáčí po stisknutí.

gesto

Gesto je fyzický nebo verbální projev, který může vyjádřit nějakou myšlenku, emoci nebo postoj.

shon

Shon je rychlý, intenzivní pohyb, činnost nebo závod, který se snaží dosáhnout nebo dokončit co nejdříve.

oběh

Oběh je proces, ve kterém se látky nebo energie pohybují po cyklu mezi různými částmi ekosystému.

kolování

Kolování je sportovní disciplína, ve které se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout největší sílu a přesnost při házení kolem.

cirkulace

Cirkulace je proces, kterým se proudí tekutiny, plyny nebo energie po určitých trasách.

fluktuace (cen)

Fluktuace cen je pohyb cen nahoru nebo dolů. Je to krátkodobý pohyb cen, který může být způsoben různými faktory, jako je například poptávka a nabídka.

kolísání

Kolísání je pojem označující výkyv hodnot v čase, např. ceny nebo teploty.

tempo

Tempo je rychlost nebo tempo pohybu nebo výkonu. Je to míra rychlosti nebo intenzity.

Podobná synonyma

nedat pokoj

Nedat pokoj znamená trvat na něčem, neustále na něco dotírat, zdržovat.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.

změna

Změna je proces nebo zážitek, který se liší od toho, co je obvyklé. Může to být změna ve věcech, jako jsou postoje, myšlenky, návyky nebo situace.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

větrat (pokoj)

Větrat znamená otevřít okna a dveře a nechat proudit čerstvý vzduch do místnosti.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

nastat (ticho)

Nastat znamená přijít, objevit se, usadit se - ve smyslu vládnout nastat ticho znamená, že všude panuje klid a ticho.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

vyhřát (pokoj)

Vyhřát znamená ohřát prostor na požadovanou teplotu, obvykle pomocí vytápění nebo jiného zdroje tepla.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

udržet tempo

Udržet tempo znamená zůstat v konstantním tempu, aby bylo dosaženo cíle.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.