Facebook

Svah - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu svah.

Význam: Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

stráň

Stráň je úzká cestička, která vede po svazích hor nebo kopců. Často slouží jako přístupová cesta.

úbočí

Úbočí je strmý svah na okraji nějakého údolí, hory nebo jiného terénu.

sráz

Sráz je strmý úsek terénu, obvykle se sklonem vyšším než 45 stupňů.

rovina

Rovina je matematický pojem pro plochu bez ohybu a zakřivení.

spád

Spád je směr nebo směrnice, která určuje směr pohybu, činnosti, vývoje nebo významu.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je velké množství něčeho, často zamíchaného dohromady.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

určení (světových stran)

Určení je proces stanovení cíle nebo směru, např. stanovení hranic mezi světovými stranami.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

svažovat se (stráň)

Svažovat se znamená stoupat po stráni, aby se dosáhlo vyššího místa.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

nejvyšší spád

Nejvyšší spád je největší změna výšky v daném úseku terénu.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.