Facebook

štítit se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu štítit se <čeho>.

Význam: Bránit se čemu, chránit se před něčím.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

hnusit si <co>

Hnusit si je činit něco nepříjemného, aby se něco dosáhlo.

Podobná synonyma

odpor

Odpor je vyjádření nebo projev nesouhlasu, nesouhlasného postoje nebo nesouhlasného jednání.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

hnusit se

Hnusit se znamená jednat nezdvořile nebo neuctivě, obvykle s odporem nebo odmítáním.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobovat se znamená upravovat své jednání, chování nebo názory podle podmínek nebo okolností.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená uniknout či se vyvarovat něčemu.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

ochromený (odpor)

Snížená schopnost jednat nebo odpovídat; nečinnost způsobená strachem, pochybností nebo nedostatkem energie.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.