Facebook

Hnusit si <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hnusit si <co>.

Význam: Hnusit si je činit něco nepříjemného, aby se něco dosáhlo.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

Podobná synonyma

odpor

Odpor je silná až nepřekonatelná nesouhlasná reakce na něco, co se snažíme zastavit nebo změnit.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

umlčet (odpor)

Umlčet znamená odmítnout sdílet své myšlenky nebo názory a vzdát se svého práva mluvit.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.