Facebook

Hnusit si <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hnusit si <co>.

Význam: Hnusit si je činit něco nepříjemného, aby se něco dosáhlo.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

Podobná synonyma

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, cíle, místa, stavu; dostat se do požadovaného stavu.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.