Facebook

Souložit <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu souložit <s kým>.

Význam: Souložit je pohlavní styk mezi dvěma lidmi.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

jebat

Souhrnný význam slova jebat je „používat vulgární slovní spojení k popisu něčeho intenzivního nebo silného“.

šoustat

Šoustat znamená energicky, rytmicky se hýbat, tančit nebo zpívat.

šoupat

Šoupat se vyjadřuje jako pohyb z místa na místo, obvykle za účelem získání nebo přesunu něčeho.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

Podobná synonyma

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

oslnit <koho>

Oslnit znamená ohromit nečekaným nebo neuvěřitelným výkonem, počinem nebo dovedností.

vybavovat <koho čím>

Vybavovat znamená vybavit někoho nebo něco informacemi, vzpomínkami nebo schopnostmi.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená dbát o jeho potřeby a zajistit, aby jim bylo dostatečně dostáno.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

požádat <koho o co>

Požádat: oslovit někoho s prosbou o něco; nabídnout někomu něco.

vyburcovat <koho>

Vyburcovat znamená vzbudit zájem nebo motivaci k nějaké činnosti či podniknutí nějaké akce.

kultivovat <koho>

Kultivovat znamená vychovávat, vzdělávat a vyvíjet určitou osobu, aby se stala lepším člověkem.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty nebo subjekty, které mohou být fyzické nebo mentální.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

opíchat <koho>

Opíchat znamená použít násilí na druhé osobě. Obvykle se to týká bodnutí či zranění pomocí nůže nebo jiného ostrého předmětu.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

živit <koho>

Živit: zajišťovat pravidelnou potřebnou péči a podporu, aby bylo zachováno zdraví a životní úroveň.

získávat <koho pro co>

Získávat znamená získat něco, někoho nebo nějakou výhodu pro sebe, jako by bylo vyhlédnuto, usilovně vybojováno nebo získáno.

přelstít <koho>

Přelstít koho je obelstít ho, předvést mu falešný úmysl nebo předstírat něco jiného, čímž se dosáhne výhodného výsledku.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená pečovat o něj, dohlížet na něj, dbát na to, aby dělal to, co má.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.