Facebook

Přesvědčovat (ženu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přesvědčovat (ženu).

Význam: Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

zpracovávat

Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

Podobná synonyma

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

zavřít <koho>

Uzavřít přístup někomu nebo něčemu; uzamknout a zabránit vstupu.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

klestit <koho>

Klestit znamená připravit někoho nebo něco na něco nového, jako například pro kariéru, změnu životního stylu, nebo cestu.

získávat

Získávat znamená získat, získávat prostředky nebo informace; vyžaduje to čas a úsilí.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho možnosti nebo schopnosti konat něco.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

vyklešťovat <koho n. co>

Vyklešťovat znamená rychle a násilně odstranit někoho či něco z veřejného prostranství.

zahřívat <koho n. co>

Zahřívat znamená ohřívat, zahřát; zvyšovat teplotu něčeho nebo někoho.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést, učit a pomáhat osobě růst a dosáhnout plného potenciálu.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.

sledovat <koho> (tajně)

Sledovat (tajně) znamená prozkoumávat jeho aktivity, aby byly zjištěny podrobnosti, které by jinak zůstaly skryty.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

ztělesnit <koho>

Ztělesnit znamená představit něco ve fyzické podobě, předvést nebo vyjádřit skrze činy.