Facebook

Dabovat (film) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dabovat (film).

Význam: Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

přesvědčovat (ženu)

Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

zpracovávat

Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

Podobná synonyma

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se: unikat, vyvarovat se, vyhnout se, vystříhat se.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

uvědomovat <koho>

Uvědomovat si něco/někoho znamená být si vědomý toho/toho, co děláte/dělá, a mít o tom přehled.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

svalovat <co na koho>

Svalovat na někoho znamená vyvíjet na něj nátlak, aby udělal něco, co se nám líbí.

poštvat <na koho> (psy)

Vzbudit agresi, podnítit, aby pes napadl cílovou osobu.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

velebit <koho>

Velebit znamená vyjadřovat nadšení a obdiv k někomu nebo něčemu. Je to vyjádření úcty a uznání.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

vyměnit <koho> n. co kým n. čím>

Vyměnit označuje nahrazení jedné věci či osoby druhou věcí nebo osobou.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.