Facebook

Padnout přes (zábradlí) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu padnout přes (zábradlí).

Význam: Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

vypadnout

Vypadnout znamená odchod, vyřazení, vyhazov nebo vyloučení z něčeho.

napadnout

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky napadnout nebo zaútočit na někoho nebo na něco.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

udeřit

Udeřit je silným fyzickým úderem nebo ránou způsobit bolest, zranění nebo poškození.

překvapit (vánice)

Překvapit znamená přijít nenadále nebo neočekávaně s něčím významným.

zaskočit

Zaskočit znamená překvapivě zasáhnout nebo reagovat na něco nečekaného.

Podobná synonyma

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

oslňovat <koho>

Oslňovat znamená přitahovat pozornost a upoutat pohledy.

kritizovat <koho>

Kritizovat znamená zpochybňovat či hodnotit činnost, jednání nebo názor druhého člověka.

přivítat <koho n. co>

Přivítat znamená přijmout někoho či něco s laskavostí a vřelostí.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená odstranit, případně odmítnout či vyloučit někoho.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

ctít <koho>

Ctít znamená oceňovat a respektovat někoho nebo něco. Je to projev úcty k vyšší moci, nebo k lidem, které máme rádi.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vzbuzovat nebo stimulovat činnost, myšlení nebo chování koho.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

udávat <koho>

Udávat: představovat někoho jako příklad, odhalovat jeho zločiny, činy nebo chování.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

vyburcovat <koho>

Vyburcovat znamená vzbudit zájem nebo motivaci k nějaké činnosti či podniknutí nějaké akce.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

zanítit <koho>

Zanítit znamená vyvolat zánět nebo infekci v těle člověka nebo zvířete.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.