Facebook

Překonávat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu překonávat.

Význam: Význam slova "překonávat" je dokázat se postavit překážkám a dosáhnout cíle; jít nad rámec toho, co je obvyklé; vyvinout silnou vůli a odhodlanost a dosáhnout cíle.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat obtíže nebo odolávat pokušení, aby bylo dosaženo vyššího cíle.

přemáhat <co>

Přemáhat znamená usilovat o dosáhnutí něčeho tím, že se bojuje proti nepříznivým okolnostem nebo silám.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

potlačovat (city)

Potlačovat znamená omezovat nebo stlumit. Jedná se o záměrnou snahu potlačit nějaký proces nebo zabránit jeho vývoji.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

přes

Přes je slovo vyjadřující pohyb a umístění mezi dvěma body, např. přes různé vzdálenosti, přes určité území nebo přes překážku.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

přemáhat

Přemáhat znamená vyvinout úsilí a sílu k dosažení něčeho, co je obtížné nebo odporuje překonáním překážek.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

vynikat

Vynikat znamená být výrazný, být vidět, být skvělý a vyčnívat z davu.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.