Facebook

Překonávat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu překonávat.

Význam: Význam slova "překonávat" je dokázat se postavit překážkám a dosáhnout cíle; jít nad rámec toho, co je obvyklé; vyvinout silnou vůli a odhodlanost a dosáhnout cíle.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečný, být zřetelný a dosahovat vysokých výsledků ve srovnání s ostatními.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

porážet (vepře)

Porážet vepře znamená uříznout mu hlavu, odstranit vnitřnosti a následně jej rozkrájet na kusy.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

vynikat <v čem>

Vynikat znamená vynášet se nad průměr, být výjimečný, vynikající a nezaměnitelný.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.