Facebook

Překazit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu překazit.

Význam: Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

znemožnit

Učinit něco nemožným; omezit nebo zabránit něčemu, čemu by jinak bylo možné.

zmařit

Zmařit znamená zničit nebo zabránit v provedení plánu či úmyslu.

zhatit

Zhatit znamená zmařit či znemožnit úspěšné provedení něčeho.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

vtisknout <co komu> (do ruky)

Vtisknout: dát něco do ruky druhé osobě.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

zhatit se

Zhatit se znamená zmařit svoje úsilí, činnost nebo plány, způsobit jim neúspěch.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost nebo pohyb; přerušit jejich trvání.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

dát <co komu> (pod nátlakem)

Dát někomu něco pod nátlakem znamená použít donucovací prostředky, aby člověk poskytl to, co se od něj požaduje.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

vyčítat <komu>

Vyčítat znamená vyčíslit nebo připomenout někomu jeho prohřešky.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

věřit <co komu>

Věřit znamená věřit tomu, že něco je pravdivé, nebo že někdo je důvěryhodný. Je to uznání něčího hodnoty, čestnosti nebo pravdivosti.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

připisovat <co komu>

Připisovat znamená přiřazovat nebo přičítat nějakou vlastnost, činnost nebo odpovědnost komukoliv.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vykřikovat na někoho urážky nebo vulgární slova.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.