Facebook

Překazit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu překazit.

Význam: Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

znemožnit

Učinit něco nemožným; omezit nebo zabránit něčemu, čemu by jinak bylo možné.

zmařit

Zmařit znamená zničit nebo zabránit v provedení plánu či úmyslu.

zhatit

Zhatit znamená zmařit či znemožnit úspěšné provedení něčeho.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

utlumit

Utlumit znamená umlčet, potlačit, omezit nebo stlumit.

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená stížnostmi nebo kritikou upozorňovat na něčí chybu, nedostatek nebo pochybení.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

nařídit <co komu>

Nařídit komu něco: přikázat někomu, aby udělal něco, co je po něm požadováno.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek/žádost a postarat se, aby byl uspokojen.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

velet <komu>

Velet je dát někomu příkaz, návod nebo rozkaz k provedení.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

zmařit (plány)

Zmařit: neúspěšně ukončit, zastavit nebo zvrátit; plány jsou přerušeny nebo zrušeny.

věřit <co komu>

Věřit znamená věřit tomu, že něco je pravdivé, nebo že někdo je důvěryhodný. Je to uznání něčího hodnoty, čestnosti nebo pravdivosti.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.