Facebook

Počítačový soubor - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu počítačový soubor.

Význam: Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

sbírka

Sbírka je soubor věcí či dat, spojených svým charakterem, které byly získány, shromážděny nebo sestaveny.

kolekce

Kolekce je soubor věcí nebo informací, spojených zpravidla nějakým společným znakem.

komplex

Komplex je složitý soubor myšlenek, pocitů a představ, které jsou často nevědomé a mohou být ovlivněny minulostí.

souhrn

Souhrn je stručné shrnutí či zobecnění výsledků nějakého výzkumu, studie nebo jiného informačního zdroje.

úhrn

Úhrn je souhrn, seskupení nebo sbírka něčeho, obvykle věcí, lidí nebo informací.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružená k vytváření hudby, obvykle chorálního, nebo k provádění jiných akcí.

ansámbl

Ansámbl je skupina lidí, kteří spolu provádí hudební nebo jinou uměleckou činnost.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

Podobná synonyma

soubor zásad

Soubor zásad je souhrn pravidel a postupů, které určují, jak se v dané situaci nebo kontextu má postupovat.

souhrn (článku)

Souhrnem je shrnutí hlavních myšlenek článku nebo jiného textu, které zahrnují nejdůležitější body.

sbírka (obrazů)

Sbírka je shromáždění vybraných obrazů, které jsou sdruženy a poskytují hlubší pochopení nebo význam.

soubor map

Soubor map je souhrn informací, které jsou zobrazeny na mapě, včetně cest, míst, obrysových linií, textu a různých symbolů.

souhrn všech činů člověka

Souhrn činů člověka je vyjádření jeho celkového jednání, činů a postojů.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk nebo jiná data.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

souhrn znaků

Souhrn je shrnutí informací, které jsou zobrazeny ve stručné a jasné formě. Je to krátký přehled údajů nebo myšlenek, které jsou zahrnuty v jednom nebo více odstavcích.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

soubor písemností

Soubor písemností je skupina dokumentů, které spolu souvisejí a mají společný cíl.

souhrn (jevů)

Souhrn je shrnutí důležitých informací. Je to stručný přehled toho, o čem se daná věc týká.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

souhrn (poznatků)

Souhrn je shrnutí nebo shrnující závěrečné zpráva o činnostech, událostech, poznatcích nebo údajích.

sbírka (knih)

Sbírka knih je soubor knih sdružených dohromady, které mohou být určeny k četbě, studiu nebo vystavení.

souhrn vědních oborů

Souhrn vědních oborů je seznam všech vědních oborů, jejichž vzájemné propojení a vztahy lze shrnout do jedné komplexní struktury.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

souhrn důkazů

Souhrn důkazů je shrnutí informací a argumentů, které jsou důležité pro posouzení nějakého procesu.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

datový

Datový se týká informací, které jsou zaznamenány a přenášeny počítačovou sítí nebo jinými elektronickými prostředky.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

sbírka filmů

Sbírka filmů je kolekce filmů, která se skládá z jednotlivých dílů, které mohou být sdíleny a poskytovány pro zhlédnutí.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.