Facebook

Obor (působnosti) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu obor (působnosti).

Význam: Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

ministerstvo

Ministerstvo je státní úřad, který je odpovědný za výkon úředních funkcí, včetně přijímání zákonů, úpravy politik a správy státních služeb.

úřad

Úřad je instituce, která poskytuje služby občanům nebo podnikům, jako je vyplňování dokumentů, vyřizování žádostí a poskytování informací.

odbor

Odbor je skupina lidí zaměřená na určitou oblast činnosti nebo problematiku; obvykle se jedná o část většího útvaru.

Podobná synonyma

správní úřad (města)

Správní úřad je úřad města, který se stará o vyřizování příkazů, nařízení a dalších administrativních činností.

kontrolní úřad

Kontrolní úřad je orgán veřejné správy, jenž zkoumá a prověřuje správnost veřejného hospodaření.

konzulární úřad

Konzulární úřad je úřad, který vyřizuje administrativní, právní a konzulární záležitosti v zahraničí.

farní úřad

Farní úřad je úřad církve, který zajišťuje administrativu, vedení knihy křtů, sňatků a úmrtí, poskytuje pastorační služby a pomáhá v duchovním růstu věřících.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

zastupující úřad

Zastupující úřad je instituce, která je zodpovědná za zastupování zájmů jednotlivce, skupiny nebo organizace.

ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra je vládní úřad, který je zodpovědný za domácí záležitosti, včetně bezpečnosti, ochrany občanů a správy veřejného pořádku.

slavnostní uvedení (v úřad)

Slavnostní uvedení je ceremoniál, při kterém se oficiálně uvádí někdo do úřadu, zejména politického, nebo do funkce.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

vázaný na úřad

Vázaný na úřad znamená, že všechny činy jsou omezeny a musí být prováděny v souladu se zákonem.

dozorčí úřad

Dozorčí úřad je orgán, který dohlíží na finanční trhy, reguluje je a hlídá dodržování pravidel.

vykonávat úřad

Vykonávat úřad znamená zastávat určitou funkci nebo povinnost v rámci státního nebo veřejného orgánu.