Facebook

Norma - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu norma.

Význam: Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

vzor

Vzor je příklad, předloha nebo model, který je užíván jako referenční bod nebo jako návod pro pochopení nebo vytvoření něčeho.

předpis

Předpis je předpisem daný pořádek, pravidlo nebo nařízení, které musí být dodržováno.

pravidlo

Pravidlo je předpis nebo princip, který stanoví, jak se má něco dělat nebo jak se mají lidé chovat.

zvyklost

Zvyklost je obecně akceptované chování nebo činnost, které jsou prováděny s předpokladem, že jsou považovány za správné.

úzus

Úzus je zvyk nebo obecně přijímané chování nebo postup.

standard

Standard je obecný požadavek, který se vztahuje k kvalitě, bezpečnosti, nebo společenskému chování.

dávka

Dávka je množství něčeho, co je poskytováno jako jednorázová částka, obvykle v určitém časovém intervalu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

obvyklost

Obvyklost je zvyk nebo tradice, která se pravidelně opakuje a je považována za normální či běžnou.

normálnost

Normálnost je stav, kdy člověk funguje v souladu s očekáváními společnosti a přijímá běžné normy a hodnoty.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

návod

Návod je pokyny k provedení nebo obsluze procesu nebo výrobku.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo rada, která je dána jako instrukce, aby se něco udělalo.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

práce

Práce je činnost nebo úsilí, které člověk vynakládá ve snaze dosáhnout něčeho.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

uznávaný (vzor)

Uznávaný znamená oceňovaný, uznávaný nebo ctěný, jako výraz úcty či respektu.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

chodit do práce

Chodit do práce znamená docházet na určené místo v určitou dobu, aby člověk vykonával svou práci.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

zvyklost (dobová)

Zvyklost je tradiční akceptované chování, které se vyvinulo během času a je v podstatě součástí dobové kultury.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.