Facebook

Norma - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu norma.

Význam: Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

vzor

Vzor je příklad, předloha nebo model, který je užíván jako referenční bod nebo jako návod pro pochopení nebo vytvoření něčeho.

předpis

Předpis je předpisem daný pořádek, pravidlo nebo nařízení, které musí být dodržováno.

pravidlo

Pravidlo je předpis nebo princip, který stanoví, jak se má něco dělat nebo jak se mají lidé chovat.

zvyklost

Zvyklost je obecně akceptované chování nebo činnost, které jsou prováděny s předpokladem, že jsou považovány za správné.

úzus

Úzus je zvyk nebo obecně přijímané chování nebo postup.

standard

Standard je obecný požadavek, který se vztahuje k kvalitě, bezpečnosti, nebo společenskému chování.

dávka

Dávka je množství něčeho, co je poskytováno jako jednorázová částka, obvykle v určitém časovém intervalu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

obvyklost

Obvyklost je zvyk nebo tradice, která se pravidelně opakuje a je považována za normální či běžnou.

normálnost

Normálnost je stav, kdy člověk funguje v souladu s očekáváními společnosti a přijímá běžné normy a hodnoty.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

návod

Návod je pokyny k provedení nebo obsluze procesu nebo výrobku.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo rada, která je dána jako instrukce, aby se něco udělalo.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

množství

Množství je počet jednotek nebo objem něčeho, který se může počítat.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

úkolová práce

Úkolová práce je druh práce, která požaduje plnění konkrétních úkolů a cílů.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.

práce

Práce je činnost vykonávaná buď za účelem zisku nebo pro osobní rozvoj.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

dávka jídla

Množství jídla připraveného pro jednoho jídajícího, nebo k jednorázovému podávání.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.