Facebook

Neúplný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neúplný.

Význam: Neúplný znamená nedokončený, nedostatečný nebo nedokonalý.

vadný

Vadný: nekvalitní, poškozený, nefunkční, nespolehlivý.

závadný

Nebezpečný, škodlivý; náchylný k poškození nebo škodě.

defektní

Defektní se vztahuje k něčemu, co je poškozené nebo selhává. Označuje něco, co není v pořádku nebo funguje tak, jak by mělo.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, nepostačující; málo úspěšný, neúplný.

dokonalý

Dokonalý = dokonalé, úplné, bezchybné, dokončené. Splňující nejvyšší standardy kvality.

ideální

Ideální znamená dokonalý, ideální stav, který je nejlepší ze všech možných.

necelý

Necelý znamená méně než celý, ale více než částečný.

částečný

Částečný znamená neúplný, omezený nebo částečný.

kusý

Kusý znamená nedokončený, neúplný, nepřesný nebo neúplný.

nekompletní

Nekompletní: nedokončený, nedostatečný, chybějící některé části.

uplný

Uplný znamená úplný, kompletní, absolutní, plný nebo úplný.

celý

Celý znamená úplný, kompletní nebo neporušený. Je to opak slova částečný nebo část.

katalektický (stopa)

Katalektický je označení pro chemickou reakci, která je uspíšená přítomností katalizátoru, což je látka, která se podílí na reakci, ale sama se nezmění.

eliptický (věta)

Eliptický znamená přímý a stručný; obecně se používá pro vyjadřování myšlenek pomocí minimum slov.

Podobná synonyma

stopa (vozu)

Stopa je odstup mezi kolejnicemi, který určuje šířku vozu.

stopa <po čem>

Stopa je ve fyzice často používaný výraz pro výsledek pozorování, například záznam, který zůstává po činnosti či pohybu částice.

neomezený; #částečný; #dílčí;

Neomezený: bez stanoveného limitu; částečný: částečně omezený nebo omezený; dílčí: část nebo části celku.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

tautologický (věta)

Tautologický je opakování stejného myšlenky ve stejných slovech nebo jinými slovy.

stopa

Stopa je trvalé nebo dočasné znamení, které zaznamenává přítomnost člověka nebo jiného živého organismu.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

pomocná věta

Pomocná věta je součástí většího textu, která přispívá k jeho základní myšlence, ale není klíčová.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

věta

Věta je odstavec gramatických slov obsahující myšlenku, která je buď označena jako otázka, výzva nebo prohlášení.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který neodpovídá požadovaným standardům kvality nebo očekávání zákazníka.

oznamovací (věta)

Oznamovací je odvětví komunikace, které se zabývá předáváním informací o událostech veřejnosti.

eliptický (podmět)

Eliptický znamená obloukovitý nebo kulatý, obvykle se odkazuje na obrazec, který je ve tvaru elipsy.

příčinný (věta)

Příčinný se vztahuje ke vzájemným vztahům mezi událostmi, které vyvolávají jiné události.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

stopa (po ranách)

Stopa je většinou známka poškození nebo použití, která zůstává po něčem, co bylo odstraněno nebo zmizelo.

necelý (týden)

Necelý znamená méně než celý, tedy například méně než 7 dní v týdnu.

katalektický

Katalektický se týká chemických reakcí, které jsou urychleny přítomností katalyzátoru.

eliptický

Eliptický označuje křivku, která vznikne křížením roviny a kužele, přičemž se obě dvě body křížení nazývají ohyby.