Facebook

Dokonalý člověk - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dokonalý člověk.

Význam: Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

cherubín

Cherubín je biblické slovo označující anděla s velkými křídly a podobou dětské postavy. Symbolizuje Boží moc, lásku a přítomnost.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

ochránce

Ochránce je někdo, kdo se stará o ochranu, zlepšování nebo podporu něčeho nebo někoho.

přímluvce

Přímluvce je osoba, která pomáhá ostatním zastupovat jejich názory, prosazovat jejich stanoviska a obhajovat jejich zájmy.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je inteligentní tvor, který se liší ostatními živočichy svou schopností vnímat, chápat a používat jazyk.

ušlechtilý

Ušlechtilý znamená vysokou míru morálního, duchovního a intelektuálního vyspělosti; znamená to také vznešené, slušné a laskavé.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

štědrý člověk

Štědrý člověk je osoba, která je ochotná obětovat svůj čas, energii a prostředky pro dobro druhých.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

nedbalý člověk

Člověk, který je nedbalý, je nepozorný, pohodlný a nezodpovědný a často se neúčastní.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

člověk (bezohledný)

Člověk bezohledný je někdo, kdo nerespektuje druhé, je egoistický a má snahu dělat věci bez ohledu na druhé.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.