Facebook

Dokonalý člověk - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dokonalý člověk.

Význam: Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

cherubín

Cherubín je biblické slovo označující anděla s velkými křídly a podobou dětské postavy. Symbolizuje Boží moc, lásku a přítomnost.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

ochránce

Ochránce je někdo, kdo se stará o ochranu, zlepšování nebo podporu něčeho nebo někoho.

přímluvce

Přímluvce je osoba, která pomáhá ostatním zastupovat jejich názory, prosazovat jejich stanoviska a obhajovat jejich zájmy.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

ušlechtilý

Ušlechtilý je vysoce ceněný, označuje vznešenost, dobrotu a čestnost. Vyjadřuje velkou úctu a respekt.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

člověk (bezohledný)

Člověk bezohledný je někdo, kdo nerespektuje druhé, je egoistický a má snahu dělat věci bez ohledu na druhé.

zchátralý člověk

Člověk ve zchátralém stavu; vyčerpaný, zubožený, vyčerpaný, zanedbaný a neudržovaný.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

otylý člověk

Člověk s nadměrnou tělesnou hmotností, který může být obézní nebo mít nadváhu.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.