Facebook

Zdar - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdar.

Význam: Zdar je příjemné pozdraví, vyjadřující přání dobrého zdraví, úspěchu, štěstí a šťastného života.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

následek

Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

důsledek

Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

nazdar

Nazdar je pozdrav, který vyjadřuje pozitivní přivítání a přátelskou atmosféru.

Podobná synonyma

kladný

Kladný se odkazuje na něco pozitivního, pozitivního výsledku nebo pozitivního dopadu.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

výsledek

Výsledek je konečné dosažené či získané požadované nebo očekávané rezultáty.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.