Facebook

Zahnat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zahnat.

Význam: Vyhnat; učinit, aby se něco odstranilo nebo odešlo; zbavit se čeho nebo někoho; odstranit nebo vyřadit.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

zapudit

Zapudit znamená odstranit, odvrhnout, vyhnat nebo zbavit něčeho nežádoucího, něco zanikne nebo se stane neviditelným. Je to vyjádření přání nebo rozhodnutí, aby něco pryč zmizelo nebo se stalo neaktiv

zaplašit

Zaplašení je odstranění nebo odstranění stresu nebo obav, je to způsob, jak se zbavit nebo se vyhnout čemukoli, co vyvolává úzkost.

ukojit (hlad)

Ukojit znamená uspokojit, zmírnit hlad tím, že se najíme. Jedná se o fyziologickou potřebu, kterou musíme uspokojit, abychom mohli zůstat zdraví.

utišit

Utišení je stav, který může být vyvolán potlačením zvuku, hluku nebo jiných rušivých faktorů. Může to také znamenat zastavení diskuze nebo konfliktu, který se odehrává mezi lidmi.

zažehnat

Zažehnat znamená zahájit akci, zapálit nebo vyvolat něco, co již dříve neexistovalo. Tedy činnost, která může mít následky, které přinesou změny.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

Podobná synonyma

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

odnést

Odnést znamená odstranit, odvézt nebo odnést něco jinam.

připravit <koho o co>

Připravit: předem uspořádat, předem připravit alespoň základní materiály pro něco.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

vzbudit (hlad)

Vzbudit hlad znamená vyvolat zájem o jídlo nebo chuť k jídlu.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

vrtat <do koho>

Vrtat (do koho/čeho) znamená buďto fyzicky vrtat do materiálu, nebo figurativně dotazovat se, dotazovat se někoho na něco.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

obejít <koho>

Obejít se znamená vyhnout se něčímu nebo něčemu, obcházet, zdržet se.

pověřovat <koho>

Pověřovat znamená dát někomu právo nebo zodpovědnost za něco.

tupit <koho n. co>

Tupit = otupovat, omezovat, snižovat citlivost.

potěšit <koho>

Potěšit = uspokojit, udělat radost, přinést pocit štěstí; uspokojit touhu, snažit se uspokojit potřeby.

domlouvat se <na koho>

Domlouvat se znamená jednat a dojednat podmínky mezi dvěma stranami.

zmazat <koho>

Zmazat znamená odstranit nebo zrušit danou osobu, objekt nebo informaci.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

probouzet <koho>

Probouzet znamená probouzet k činnosti nebo vědomí; obnovovat jeho energii a pozornost.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

podvádět <koho>

Podvádět znamená klamat, lhát nebo se dopouštět úmyslného zavádění koho-koli kvůli vlastnímu prospěchu.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

překvapit <koho čím>

Překvapit: přivést někoho nečekaně do stavu šoku či nadšení pomocí neočekávaného jednání či akce.

nevážit si <koho>

Nevážit si něčího znamená nevěnovat mu pozornost, kritizovat ho a ignorovat jeho hodnotu a význam.