Facebook

Utišit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu utišit.

Význam: Utišení je stav, který může být vyvolán potlačením zvuku, hluku nebo jiných rušivých faktorů. Může to také znamenat zastavení diskuze nebo konfliktu, který se odehrává mezi lidmi.

uklidnit <koho>

Usmířit, ukonejšit, uvolnit napětí, uklidnit člověka, který je ve stresu nebo rozrušený.

upokojit

Uvolnit napětí, učinit klidným nebo uklidnit.

uchlácholit

Uchlácholit znamená uklidnit, uvolnit napětí nebo přimět druhého k tomu, aby si oddechl.

ukonejšit

Ukonejšit znamená uspokojit, potěšit nebo učinit něco příjemným.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

zrušit

Zrušit znamená odvolat nebo zrušit oprávnění, právo nebo požadavek.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

ukojit (hlad)

Ukojit znamená přirozeným způsobem uspokojit, obvykle při jídle, hlad.

uhasit (žízeň)

Uhasit znamená přestat trápit žízeň, například pít vodu nebo jinou tekutinu.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

zapudit

Zapudit znamená odstranit, odvrhnout, vyhnat nebo zbavit něčeho nežádoucího, něco zanikne nebo se stane neviditelným. Je to vyjádření přání nebo rozhodnutí, aby něco pryč zmizelo nebo se stalo neaktiv

zaplašit

Zaplašení je odstranění nebo odstranění stresu nebo obav, je to způsob, jak se zbavit nebo se vyhnout čemukoli, co vyvolává úzkost.

zažehnat

Zažehnat znamená zahájit akci, zapálit nebo vyvolat něco, co již dříve neexistovalo. Tedy činnost, která může mít následky, které přinesou změny.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

Podobná synonyma

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

zanikat (bolest)

Zanikat znamená postupně se zmenšovat až do úplného zmizení. V případě bolesti se jedná o postupné ustupování bolesti, až do úplného vymizení.

kritizovat <koho>

Kritizovat znamená zpochybňovat či hodnotit činnost, jednání nebo názor druhého člověka.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit intenzitu bolesti, ulevit od bolesti nebo jí odstranit.

požehnávat <koho>

Požehnávat znamená dávat někomu naději, milost či štěstí; vyjadřuje se to modlitbou, požehnáním nebo dobrou přání.

zkoušet <koho n. co>

Zkoušet znamená testovat schopnosti, znalosti nebo dovednosti někoho nebo něčeho.

odehnat

Odehnat znamená odstranit, odvést nebo odvrátit něco pryč.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

proklínat <koho>

Proklínat = přát někomu neštěstí nebo věcím zla, aby trpěli újmou nebo poklesem.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

posílat <koho kam>

Posílat: přenést, doručit (něco/někoho) z jednoho místa/osoby do druhého.

udávat <koho>

Udávat: představovat někoho jako příklad, odhalovat jeho zločiny, činy nebo chování.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky napadnout nebo útočit na někoho.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

zprdnout <koho>

Zprdnout se dá použít k popisu toho, když se někdo ztrapní, zesměšní nebo se stane předmětem posměchu.

zmírnit (napětí)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, napětí nebo sílu.

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

zahubit <koho>

Zahubit znamená usmrtit, zničit nebo odstranit.

zlehčit <koho n. co>

Zlehčit znamená snížit intenzitu nebo závažnost něčeho. Zlehčit můžeme například tíhu, únavu nebo stres.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

přibrat <koho> za člena

Přijmout někoho do skupiny, aby se stal jejím členem.

líbat <koho>

Líbat je dotýkat se rty a tváří druhé osoby a vyjadřovat tak lásku a něhu.