Facebook

Váda - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu váda.

Význam: Váda je přísná forma vlády nebo síly, která vyžaduje absolutní poslušnost.

hádka

Hádka je vzájemný rozrušený spor mezi dvěma nebo více osobami, který se projevuje verbálním nebo fyzickým projevem.

spor

Spor je boj či souboj mezi dvěma stranami, v němž se snaží každá strana dosáhnout svého cíle.

neshoda

Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

rozepře

Rozepře je ostrá debata nebo konflikt mezi lidmi nebo skupinami, která je způsobena nesouhlasem ohledně něčeho.

svár

Svár je otevřený spor mezi dvěma stranami, který může být vyřešen vyjednáváním nebo soudním řízením.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.