Facebook

Hádka - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu hádka.

Význam: Hádka je vzájemný rozrušený spor mezi dvěma nebo více osobami, který se projevuje verbálním nebo fyzickým projevem.

spor

Spor je souboj, střet dvou stran o nějakou věc, který může být vyřešen soudním procesem nebo dohodou.

svár

Svár je roztržka nebo konflikt mezi lidmi, společnostmi, národy nebo vládami.

pře

Pře: Slovo označující zkrácení, změnu nebo přepis něčeho.

různice

Různice je rozdíl mezi dvěma nebo více věcmi, čísly nebo idejemi.

váda

Váda je mocenská autorita, nejvyšší státní orgán, který má kontrolu nad státními záležitostmi.

půtka

Půtka je malá hráz, která slouží k regulaci toku vody, obvykle ve vodních cestách.

scéna

Scéna je část divadelního, filmového nebo televizního díla, kde se odehrává jedna událost nebo konverzace.

výstup

Výstup je výsledek činnosti nebo procesu, který je prezentován ve formě informací.

křik

Křik je hlasitý zvuk, který je vyjadřován zlostí, zoufalstvím nebo radostí.

rámus

Rámec je obecný pojem pro strukturu, schéma nebo plán. Slouží k pochopení něčeho jako celek.

kravál

Kravál je hlučný, neorganizovaný zvuk, například hluk davu nebo hluk motorů.

neshoda

Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

rozepře

Rozepře je ostrá debata nebo konflikt mezi lidmi nebo skupinami, která je způsobena nesouhlasem ohledně něčeho.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

venkovní scéna

Venkovní scéna je otevřený prostorem, kde se odehrává divadelní, hudební nebo jiná umělecká představení.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

udělat (křik)

Udělat křik znamená vykřiknout nahlas, vyjádřit silnou emoci, např. rozčilení, šok, vzrušení, strach nebo úlevu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

scéna, divadlo

Scéna je část divadla, kde se hráči pohybují a hrají. Je to místo, kde se odehrává drama.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

ateliérová scéna (filmová)

Ateliérová scéna je filmová scéna natočená v umělém prostředí, často v ateliéru.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

křik (racka)

Křik je hlasité volání racky, vyjadřující například radost, strach nebo vztek.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

vada (vína)

Vada je chuťová vlastnost vína, která je výsledkem špatného vinifikace nebo skladování.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.