Facebook

Spor - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu spor.

Význam: Spor je boj či souboj mezi dvěma stranami, v němž se snaží každá strana dosáhnout svého cíle.

neshoda

Rozpor, nesouhlas, neshoda; stav, kdy se dvě strany nesouhlasí.

konflikt

Konflikt je střet dvou nebo více zájmů, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu.

hádka

Hádka je nevyhnutelná sporová diskuze mezi dvěma nebo více osobami, které se snaží prosadit svůj názor.

rozepře

Rozepře jsou ostré a hádavé hádky mezi dvěma nebo více lidmi o něčem, co se nedá vyřešit.

svár

Svár je hádka nebo spor, který může být mezi dvěma nebo více lidmi, nebo i mezi lidmi a skupinami.

nesrovnalost

Nesrovnalost je stav, kdy existují rozdíly, které by neměly být.

rozpor

Rozpor je stav, kdy se dva názory, postoje nebo cíle střetávají a nejsou schopny se dohodnout.

kontradikce

Kontradikce je stav, kdy dva protichůdné myšlenky, názory nebo stanoviska jsou současně pravdivé.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

způsobit (konflikt)

Způsobit: vyvolat, přivodit, zapříčinit. Konflikt: spor, střet, roztržka mezi lidmi nebo skupinami.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.