Facebook

Nesvár - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nesvár.

Význam: Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

hádka

Hádka je vzájemná výměna názorů, která může vést k nepřátelskému jednání nebo konfliktu.

spor

Spor je soutěž, ve které dva nebo více lidí nebo týmů soupeří o vítězství.

rozbroj

Rozbroj je označení pro konflikt, obvykle mezi dvěma skupinami, který vyústí do otevřeného boje.

různice

Různice je rozdíl mezi dvěma nebo více čísly, věcmi nebo pojmy.

roztržka

Roztržka je silná emoční reakce, která se projevuje hlasitými výkřiky, pláčem, křikem, vztekem a někdy i fyzickou agresí.

pře

Pře je mluvnický výraz pro předložku, která předchází jménu nebo zájmenům a vyjadřuje vztah mezi ním a dalšími částmi věty.

váda

Vláda je mocenské zřízení, které vytváří a udržuje právní a politické zákony a vytváří a realizuje politickou agendu.

svár

Svár je střetnutí, konflikt, polemika, spor, diskuse nebo hádka mezi dvěma nebo více stranami.

neshoda

Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

rozepře

Rozepře je ostrá debata nebo konflikt mezi lidmi nebo skupinami, která je způsobena nesouhlasem ohledně něčeho.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

vada (vína)

Vada je chuťová vlastnost vína, která je výsledkem špatného vinifikace nebo skladování.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.