Facebook

Neshoda - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu neshoda.

Význam: Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

nesouhlas

Nesouhlas je odmítnutí či názorový rozdíl; je to nesouhlasná reakce na něco, co se nám nelíbí.

nesrovnalost

Nesrovnalost je rozdíl nebo odchylka od normálního stavu, očekávaného výsledku nebo standardu.

nesoulad

Nesoulad je stav, kdy existuje nesouhlas mezi dvěma nebo více stranami, předměty, myšlenkami nebo názory.

rozpor

Rozpor je střet dvou nesouhlasících myšlenek, názorů nebo závěrů.

diference

Rozdíl mezi dvěma věcmi, pojmy nebo koncepty.

shoda

Shoda je soulad, souhlas nebo dohody mezi lidmi, skupinami nebo organizacemi. Zahrnuje přijetí oboustranně přijatelného řešení.

různice

Různice je rozdíl mezi dvěma nebo více hodnotami, veličinami nebo částmi.

rozepře

Rozepře je debata mezi dvěma nebo více osobami, kde každý zastává odlišné názory a hájí je.

pře

Pře znamená zkrátit nebo zúžit. Je to způsob snížení délky, počtu nebo množství něčeho.

svár

Svár je vzájemné napětí mezi lidmi, ve kterém se střetávají názory, emoce a interesy.

hádka

Hádka je vzájemný rozrušený spor mezi dvěma nebo více osobami, který se projevuje verbálním nebo fyzickým projevem.

spor

Spor je boj či souboj mezi dvěma stranami, v němž se snaží každá strana dosáhnout svého cíle.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

shoda (mluvnická)

Shoda je soulad v názorech, stanoviscích nebo činech. Je to shodný názor, ve kterém se všichni shodli.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.