Facebook

Neshoda - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu neshoda.

Význam: Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

nesouhlas

Nesouhlas je odmítnutí či názorový rozdíl; je to nesouhlasná reakce na něco, co se nám nelíbí.

nesrovnalost

Nesrovnalost je rozdíl nebo odchylka od normálního stavu, očekávaného výsledku nebo standardu.

nesoulad

Nesoulad je stav, kdy existuje nesouhlas mezi dvěma nebo více stranami, předměty, myšlenkami nebo názory.

rozpor

Rozpor je střet dvou nesouhlasících myšlenek, názorů nebo závěrů.

diference

Rozdíl mezi dvěma věcmi, pojmy nebo koncepty.

shoda

Shoda je soulad, souhlas nebo dohody mezi lidmi, skupinami nebo organizacemi. Zahrnuje přijetí oboustranně přijatelného řešení.

různice

Různice je rozdíl mezi dvěma nebo více hodnotami, veličinami nebo částmi.

rozepře

Rozepře je debata mezi dvěma nebo více osobami, kde každý zastává odlišné názory a hájí je.

pře

Pře znamená zkrátit nebo zúžit. Je to způsob snížení délky, počtu nebo množství něčeho.

svár

Svár je vzájemné napětí mezi lidmi, ve kterém se střetávají názory, emoce a interesy.

hádka

Hádka je vzájemný rozrušený spor mezi dvěma nebo více osobami, který se projevuje verbálním nebo fyzickým projevem.

spor

Spor je boj či souboj mezi dvěma stranami, v němž se snaží každá strana dosáhnout svého cíle.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

shoda (mluvnická)

Shoda je soulad v názorech, stanoviscích nebo činech. Je to shodný názor, ve kterém se všichni shodli.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

shoda (vzájemná)

Shoda je vzájemné souhlasící porozumění mezi dvěma nebo více stranami.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.