Facebook

Rozepře - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozepře.

Význam: Rozepře je ostrá debata nebo konflikt mezi lidmi nebo skupinami, která je způsobena nesouhlasem ohledně něčeho.

spor

Spor je rivality, diskuse nebo konflikt mezi dvěma nebo více stranami o nějaké otázce.

polemika

Polemika je vyjádření konkrétního stanoviska k názoru druhé strany, obvykle se vedením diskuze a argumentací.

hádka

Hádka je ostrý konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami lidí, který se projevuje slovním napadením a křikem.

pře

Pře je zkratka pro přemístění, což je proces přesunu z jednoho místa na druhé. Je to také slovo používané pro popis přesunu určitého zboží nebo materiálu.

neshoda

Neshoda je názorový nebo ideový rozpor mezi lidmi, který může vést až k sporům.

svár

Svár je otevřený spor mezi dvěma stranami, který může být vyřešen vyjednáváním nebo soudním řízením.

nesvár

Nesvár je spor nebo konflikt mezi lidmi, který se projevuje vzájemným odmítáním, případně agresí.

chyba

Chyba je nesprávné jednání, pozměnění či nesplnění cíle, které vede k špatnému výsledku.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho nezbytného nebo požadovaného.

kaz

Kaz je nepříjemný pocit nebo stav, jako je smutek, úzkost, frustrace nebo hněv.

defekt

Defekt je chyba nebo vada v zařízení nebo produktu, která může způsobit zhoršenou funkčnost nebo selhání.

Podobná synonyma

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.