Facebook

Soubor (hornin) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu soubor (hornin).

Význam: Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

celek

Celkem je celý soubor nebo soubor jednotlivých částí, které tvoří jednotnou a funkční celistvost.

formace

Formace je tvar nebo skupina objektů, které jsou uspořádány do určitého tvaru nebo uspořádání.

instituce

Instituce je organizace či institut, který má určitou moc a pravomoc.

odbor

Odbor je část organizace, která má své vlastní cíle a úkoly a je odpovědná za určitou oblast činnosti.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

žánr

Žánr je umělecky definované kategorie pojednávající o stylu hudby, literatury, filmu nebo jiného uměleckého díla.

forma

Forma je pojem označující tvar, strukturu nebo vzhled něčeho.

tvar

Tvar je aspekt vnějšího vzhledu, velikosti, formy nebo struktury něčeho.

seskupení

Seskupení je skupina lidí či věcí sdružených kolem společného cíle.

Podobná synonyma

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

oddíl

Oddíl je skupina lidí sjednocená stejným cílem a činností.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

seskupení (hvězd)

Seskupení hvězd je skupina hvězd, které jsou fyzicky propojené a vytvářejí společnou strukturu.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

zvratný (tvar)

Zvratný: obratem se měnící, vracící se k původnímu stavu.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

forma organizace

Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

oblý (tvar)

Oblý je tvar, který je zakřivený a protáhlý. Může to být ve formě kulatého oblouku nebo dlouhého oblouku.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

vojenský

Vojenský se týká armády, ozbrojených sil a vojenských činností. Označuje věci, akce, osoby a instituce, které se týkají války a obrany.