Facebook

Přirozený - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu přirozený.

Význam: Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

přírodní

Přírodní znamená přirozený, přírodou vytvářený, neuměle vytvořený.

umělý

Umělý: vyrobený člověkem, namísto přírodního; např. umělé složky, technologie, materiály.

nestrojený

Nestrojený = bez záměrného přetváření a upravování; upřímný a přirozený.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, neočekávaný.

nenucený

Nenucený význam je neformální, volný a přirozený. Je to přirozený a spontánní způsob jednání nebo projevu.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžité, okamžitě, přímé, neprodlené, bez odkladu.

samozřejmý

Samozřejmý se týká toho, co je považováno za samozřejmé, jasné a bezpodmínečně vyžadované. Používá se k popisu situace nebo jevu, který je přijímán jako samozřejmost.

obvyklý

Obvyklý je to, co se obvykle děje nebo se očekává. Je to běžné a normální pro danou situaci nebo okolnosti.

běžný

Běžný je obecně používaný, obvyklý, běžně se vyskytující a obvyklý.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

bezděčný

Bezděčný: vyjadřující se nevědomě, nezáměrně; události, jednání nebo vyjádření nespoutané vědomím.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

úmyslný

Úmyslný: provedení s vědomím předem stanoveného cíle, plánu či účelu.

záměrný

Záměrný: Úmyslný, vědomě počínající, záměr mít.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

Podobná synonyma

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.