Facebook

Záměrný postup - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu záměrný postup.

Význam: Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

Podobná synonyma

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob je jazykový prostředek, který umožňuje příkazovat, prosit nebo poučovat.

postup

Postup je proces, ve kterém se provádí postupné kroky k dosažení cíle.

způsob

Způsob je způsob, jakým se něco dělá nebo dosahuje; postup k dosažení výsledku.

způsob dosažení cíle

Strategické plánování a provedení činností potřebných k dosažení cíle.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

promyšlený

Promyšlený znamená pečlivě zvážený a promyšlený předtím, než se učiní jakákoli akce.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

způsob léčení

Způsob léčení je metoda, prostředek nebo technika používaná k léčbě určitého onemocnění nebo stavu.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

vědění

Vědění je proces poznávání informací a získávání poznatků. Je to proces získávání, ukládání a aplikování poznatků z různých oblastí.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

vedení podniku

Vedení podniku je proces řízení a organizace, ve kterém manažeři využívají prostředky a zdroje ke splnění cílů a zajištění úspěchu společnosti.