Facebook

Pravidlo - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu pravidlo.

Význam: Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

zákon

Zákon je soustava pravidel, která definuje způsob, jakým se lidé chovají a reguluje jejich vzájemné chování.

předpis

Předpis je norma nebo nařízení, která stanovuje povinnosti a zákazy.

řád

Řád je pojem označující hierarchicky uspořádanou skupinu, která se skládá z jednotlivých členů a je charakterizována určitými pravidly.

normativ

Normativ je pravidlo nebo standard, který je používán jako měřítko pro určení, zda se jedná o přijatelný nebo nežádoucí jednání.

zákonitost

Zákonitost je opakující se princip či jev, který je zahrnut v přírodě, společnosti nebo jiných oblastech.

poučka

Poučka je krátké, výstižné radou, které nám pomáhají v životě a připomínají nám hodnoty, které bychom měli dodržovat.

zásada

Zásada je pravidlo nebo princip, který je vyžadován nebo schválen jako základ pro čin nebo postoj.

obyčej

Obyčej je základní princip, způsob či zvyk, který se vyskytuje v každodenním životě a je pokládán za normální.

zvyk

Zvyk je obecný způsob či postup, který je běžný nebo obvyklý pro určitou skupinu lidí, místo nebo dobu.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

návod

Návod je pokyny k provedení nebo obsluze procesu nebo výrobku.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo rada, která je dána jako instrukce, aby se něco udělalo.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

instrukce

Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

nedodržovat (zákon)

Porušovat, nerespektovat, nesplňovat požadavky zákona.

dochovat se (zvyk)

Zachovávat stále platné zvyky a tradice, které jsou součástí naší kultury.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

mít platnost (zákon)

Mít platnost znamená mít pravomoc a autoritu; zákon je platný, pokud je podepsán a schválen.

překračovat (zákon)

Překračovat zákon znamená jednat a konat proti němu, porušovat jeho pravidla.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

vyhlašovat (zákon)

Vyhlašovat znamená oznamovat, vyhlásit nebo prohlásit nějakou věc jako zákon.

dodržet (zákon)

Dodržovat zákon znamená plnit povinnosti a respektovat stanovená pravidla.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

ujmout se (zvyk)

Ujmout se znamená brát na sebe odpovědnost za něco nebo někoho.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

zachovat se (zvyk)

Zachovat se znamená chovat se slušně, úctyhodně a v souladu se společenskými normami.

přestupovat zákon

Přestupování zákona znamená porušování předpisů nebo zákonů.

zákonitost (ve vyplývání)

Zákonitost je pravidlo, které určuje, jak se jevy v přírodě nebo ve společnosti vyvíjejí a jak jsou propojeny.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

ctít (zákon)

Ctít zákon znamená dodržovat jeho pravidla a respektovat jeho autoritu.

nedodržet (zákon)

Nedodržet zákon znamená porušit jeho pravidla a uložené sankce.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

zachovávat (zvyk)

Zachovávat znamená držet se nebo přenášet tradice, zvyky nebo věci z minulosti.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

vnucovat (zákon)

Vnucovat znamená násilím prosazovat nebo nutit něco, co není v souladu s vůlí jiných lidí.

etický (zákon)

Etika je obecný zákon, který řídí chování, rozhodování a morální standardy.

obnovit (zvyk)

Obnovit zvyk znamená obnovit jeho běžné používání nebo znovu zvyknout si na jeho přijetí.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

stav mimo zákon

Stav mimo zákon je situace, kdy je člověk nebo skupina obyvatel vystaveno vyššímu právnímu riziku, než je běžné.

trvat (zvyk)

Trvat znamená udržovat se v něčem nebo něčemu odolávat; zvyk je obvyklé chování nebo způsob jednání.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.