Facebook

Odhodlaný - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu odhodlaný.

Význam: Odhodlaný je člověk, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svých cílů a překonat všechny překážky.

dokončený

Ukončený, uzavřený, kompletní; dokončený znamená splněný, dokončený až do konce.

provedený

Provedený = dokončený, realizovaný, hotový, splněný, uskutečněný.

udělaný

Vyřízený, hotový, provedený; udělaný je synonymum pro to, že věc byla dokončena, dokončena nebo splněna.

nedodělaný

Nedodělaný: neukončený, nedokončený; nedokončený, neúplný; nehotový, nedokončený.

nedokončený

Nedokončený: neukončený, nezávěrečný, neúplný, nedokončený.

připravený

Připravený znamená předem připravený, předem zorganizovaný nebo předem přípravený.

pohotový

Pohotový znamená být připravený, rychlý, ostražitý, vstřícný a schopný okamžitě reagovat.

rozhodnutý

Rozhodnutý znamená pevně odhodlaný a rozhodný, člověk je již připravený k akci a odhodlán k jejímu uskutečnění.

vyspělý

Vyspělý označuje pokročilou úroveň vývoje, zdokonalení a schopnosti; může se týkat jak technologií, tak i společenského uspořádání.

vyzrálý

Vyzrálý je kvalitativní termín, odkazující k nazrálosti a zkušenosti - jedná se o stav, kdy osoba dosáhla plného rozvoje a je připravena na nové výzvy.

vyrovnaný

Vyrovnaný je synonymem pro rovný, vyvážený, symetrický nebo v kontextu emocí znamená uklidněný a vyrovnaný.

ucelený

Ucelený označuje celistvost, kompletnost, soudržnost; celkový dojem, který dokáže přesvědčit či uspokojit.

ochotný

Ochotný znamená dobrovolně si vzít na sebe úkoly a činnosti, a rychle a šikovně je vykonat.

svolný

Svolný je připravený, ochotný, k pomoci nebo k provádění určité činnosti.

úplný

Úplný znamená úplný a neomezený, úplný v tom smyslu, že je dokončený a není chybějící.

učiněný

Učiněný je označení pro skutek uskutečněný, vykonaný, hotový, dokončený.

skutečný

Skutečný je to, co je opravdové, skutečné a reálné, co má existenci a je také doložitelné.

hotový

Hotový znamená dokončený, hotový, ukončený, uzavřený či splněný.

váhavý

Váhavý znamená nejistý, nerozhodný, nejistý v rozhodování a činění.

rozhodný

Rozhodný je pevné, odhodlané a nerozpustné rozhodnutí, které jednoznačně určuje postup, akci nebo výsledek.

rázný

Rázný je silný, rozhodný nebo jednoznačný způsob projevu či jednání. Je charakterizován odvahou a nadšením.

nebojácný

Nebojácný: odvážný, odhodlaný, smělý, bez strachu z nebezpečí.

odvážný

Odvážný je ten, kdo se nebojí odvážných činů a je ochoten podstoupit riziko. Je to ten, kdo se nebojí riskovat a je ochoten udělat něco neobvyklého.

pevný

Pevný se vztahuje k té části čehokoli, která je pevná, silná a odolná vůči změnám.

Podobná synonyma

pohotový (politik)

Pohotový politik je ten, kdo je schopen rychle reagovat na situace a okamžitě čelit výzvám. Často trvá na tom, aby jednal rychle a efektivně.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

narychlo připravený

Narychlo připravený - vyžaduje rychlé přípravy, dokončení během krátkého časového období.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.