Facebook

Odhalení - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu odhalení.

Význam: Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

objevení

Objevení je proces nálezu nebo odhalení něčeho, co již existovalo, ale nebylo známo.

odkrytí

Odkrytí je proces objevení nebo odhalení skrytého poznatku, informace nebo věci.

vypátrání

Vypátrání je pátrání po osobě nebo věci s cílem ji identifikovat, lokalizovat nebo dosáhnout jejího získání.

prozrazení

Prozrazení znamená odhalit tajemství nebo skrývanou informaci.

demaskování (zrádce)

Demaskování je odhalení skutečné identity nebo úmyslů osoby, která se snaží zůstat skrytá. V často se používá pro odhalení zrádce.

Podobná synonyma

zrádce

Osoba, která poruší důvěru, přísahu nebo závazek ve prospěch jiného člověka nebo skupiny.

demaskovat (zrádce)

Demaskovat znamená odhalit skutečnou identitu, a tedy i úmysly, někoho, kdo se snaží zůstat nepozorovaný. Často se používá pro označení odhalení zrádce.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

prozrazení (tajemství)

Prozrazení je odhalení tajemství nebo skrytého informace.

pojmenovávat (zrádce)

Pojmenovávat znamená nazývat nebo označovat něco určitým názvem nebo termínem.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

schválení určitého rozhodnutí

Schválení je potvrzení, že dané rozhodnutí bylo přijato a je platné.

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

odkládat (rozhodnutí)

Odkládat: odložit něco na pozdější čas; odložit něco, co má být učiněno, aby se o něm později rozhodlo.