Facebook

Poznatek - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu poznatek.

Význam: Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

objev

Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

znalost

Znalost je informace nebo porozumění, jakým způsobem se věci dělají, nebo technické dovednosti.

vědomost

Vědomost je pojem označující souhrn zkušeností, informací a poznatků získaných studiem, zkušeností nebo výcvikem.

představa

Představa je obraz, představivost, myšlenkový počin nebo předpoklad. Je to myšlenka, nápad, koncept, který může být vyjádřen slovy nebo obrazem.

názor

Názor je osobní postoj nebo představa o něčem. Je to náš osobní postoj k nějakému problému, člověku nebo situaci.

Podobná synonyma

mít názor

Mít názor znamená mít odhad, představu nebo názor na něco.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

změnit názor

Změnit názor znamená vyměnit názor, přijmout nový postoj nebo změnit myšlení.

představa (falešná)

Představa je myšlenka nebo vzpomínka, která je založena na fikci nebo nesprávných informacích.

formulovat (názor)

Formulovat (názor) znamená vyjádřit myšlenky a názory jasně a stručně.

názor <na co>

Názor je vyjádření mínění o něčem, co je podpořeno fakty, zkušenostmi, argumenty nebo osobními preferencemi.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

převládnout (názor)

Převládnout znamená být dominantním názorem nebo se stát hlavním názorem.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

mít názor <na co>

Mít názor znamená mít vlastní názor o něčem, často vycházející z osobních zkušeností.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

vědomost <o čem>

Vědomost je informace, která je získána výukou, studiem nebo zkušenostmi a která může být použita k pochopení nebo rozhodování.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

nereálná představa

Představa, která je nepravděpodobná nebo nemožná, například vzhledem k současné realitě.

znalost (povšechná)

Znalost je pochopení nebo schopnost vědět o něčem díky vzdělání, zkušenostem a informacím.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

světový názor

Světový názor je koncept, který popisuje jakýkoli přesah ve smýšlení, který pojí lidi napříč různorodými kulturami a národy.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

vyostřený (názor)

Vyostřený názor znamená silné a jasné vymezení postoje nebo názoru, který je podložený důkazy a argumenty.

představa budoucnosti

Představa budoucnosti je představou o tom, jak bude svět vypadat v budoucnu, a je to ideální obrázek o tom, jak by se svět mohl vyvíjet a zlepšovat.

představa <o čem>

Představa je myšlenkový obraz nebo představivost něčeho. Jde o konkrétní představu o čemkoli, například o nápadu, o věcech, které mohou být realizovány, nebo o obrazu něčeho, co je pouze v naší mysli.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.