Facebook

Objev - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu objev.

Význam: Objev je nález, objevení nebo zjištění něčeho nového.

odhalení

Odhalení je proces nebo úkon, kterým se odkrývají skryté informace nebo skutečnosti.

zjištění

Zjištění je proces pozorování, analyzování a vyhodnocování informací, aby se dospělo k závěru.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

konstatování

Konstatování je prohlášení, které zaznamenává něčí zjištění, závěry nebo názory.

rozhodnutí

Rozhodnutí je formální vyjádření nějakého úsudku nebo závěru, který je učiněn po zvážení dostupných informací a argumentů.

posudek

Posudek je hodnocení nebo zhodnocení něčeho nebo někoho. Může být vypracované odborníkem, nebo jde o subjektivní názor.

posouzení

Posouzení je proces, při kterém se hodnotí nějaká informace nebo situace, aby se mohly udělit následné závěry.

vynález

Vynález je objev, inovace nebo nový přístup k řešení problému, který je technicky uskutečnitelný.

nález

Nález je soudní rozhodnutí, které se vztahuje k faktům nebo právním otázkám. Je to závěr soudu o otázce, kterou má rozhodnout.

Podobná synonyma

činit rozhodnutí

Udělování rozhodnutí: proces, při kterém se vyhodnocuje přijatelná volba mezi více možnostmi.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

přivlastnit si (vynález)

Přivlastnit si: získat právo vlastnictví k něčemu (např. vynálezu).

vynález (chráněný)

Nová technologie nebo zařízení, které bylo vyvinuto, aby řešilo problém. Je chráněno autorským právem nebo patentem.

odkládat (rozhodnutí)

Odkládat: odložit něco na pozdější čas; odložit něco, co má být učiněno, aby se o něm později rozhodlo.

vydat nález

Vydat nález znamená předat něco, co bylo nalezeno, osobě, která je právoplatným vlastníkem nebo jinému vhodnému příjemci.

schválení určitého rozhodnutí

Schválení je potvrzení, že dané rozhodnutí bylo přijato a je platné.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.

převratný (vynález)

Převratný: velmi novátorský, obzvlášť přelomový a přínosný vynález.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

dát (k posouzení)

Dávat znamená poskytovat něco, co patří jiné osobě nebo organizaci, nebo to může být udělení povolení nebo příležitosti.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.