Facebook

Míjet - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu míjet.

Význam: Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně se vzdalovat nebo mizet.

utíkat

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

uplývat

Uplyvat je postupné a nevratné ubývání času nebo něčeho jiného.

nezasahovat (cíl)

Nezasahovat znamená držet se stranou a nenechat se zapojit do situace.

netrefovat (terč)

Netrefovat znamená minout cíl, nezasáhnout do terče.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

ignorovat

Ignorovat znamená přehlížet nebo předstírat, že něco neexistuje.

opomíjet

Opomíjet znamená zapomenout na něco nebo někoho, nezohlednit a nevzít v úvahu.

ztrácet se

Ztrácet se znamená být ztracen nebo zmaten, být ztracený v neznámém místě nebo situaci.

zanikat

Zanikat znamená postupně mizet, vymírat nebo zcela zmizet.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

běžet

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Podobná synonyma

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

prchat <co>

Prchat: rychle utíkat, unikat z nebezpečné situace.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

cesta

Cesta je průchod, cíl nebo trasa, kterou lidé nebo objekty mohou projít mezi místy.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

oddělit <co od čeho>

Oddělit znamená rozdělit, rozlišit nebo od sebe oddělit jednu věc od druhé.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

ztrácet (po troškách)

Ztrácet znamená postupně ubývat.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

plynout

Plynout je pomalé a plynulé pohybování se beze změny směru nebo intenzity.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.