Facebook

Týkat se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu týkat se <čeho>.

Význam: Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

platit <pro co>

Platit: vynaložit peníze jako úhradu za něco.

Podobná synonyma

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

hypotaktický (vztah)

Hypotaktický vztah je vztah, ve kterém jeden člen je závislý na druhém členu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

zostřit (vztah)

Zostřit znamená vylepšit, prohloubit nebo zintenzivnit vztah.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

odhodlávat se <k čemu>

Odhodlávat se znamená mít odvahu a víru a přijmout rozhodnutí konat něco.